KATASTAR

Izrada Elaborata za promjenu podataka u Katastarskom operatu: PARCELACIJA, EKSPROPRIJACIJA i ETAŽNA RAZRADA OBJEKATA