BATIMETRIJSKE PODLOGE

razmjera od 1:250 do 1:1000 dobijene batimetrijskim snimanjem iz čamca pomoću sonara povezanog sa GPS prijemnikom.